All Books
Besimi Dhe Islâmi

Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe.


DOWNLOAD (PDF)

DOWNLOAD (EPUB)

KINDLE (MOBI)

ADD TO CART
Libri Namazit

Ky libër përmban nëntë njësi. Spjegimi mbi Itikati Ehl-i synetin, namazin, abdesin, guslin, tejemumin, agjërimin, haxhin dhe zeqatin. Në fund të librit mbi namazin janë paraqitur duat të cilat duhet të thuhen gjatë faljes së namazit por edhe jashta namazit. Këto sure dhe dua mund të ndëgjohen edhe me zë.


DOWNLOAD (PDF)

DOWNLOAD (EPUB)

KINDLE (MOBI)

ADD TO CART
Rrefimet E Agjentit Anglez Dhe Armiqësia E Anglezëve Ndaj Islamit

Allahu teala në Kur’anin kerim në ajetin e 82 të sures Maide thotë: “Armiqtë më të mëdhenj të Islamit janë Çifutët dhe Mushrikët (ata që i bëjnë shok Allahut)”. Ai që ka nxjerrë shpifjen e parë për ta shkatërruar Islamin nga brënda ka qenë çifuti nga Jemeni Abdullah bin Sebe. Krijoi sektin (Shi’i) si alternativë e (ehli synetit) që është Islami i vërtetë. Çifutët që dalin në pah çdo shekull si dijetarë të sektit (Shi’i) vazhdojnë ta fuqizojnë këtë sekt. Për dëmet që Çifutët i kanë bërë Islamit flitet gjatë në librat: (Hijanetu-ul-jehud) i botuar në Kuvajt nga


DOWNLOAD (PDF)

DOWNLOAD (EPUB)

KINDLE (MOBI)

ADD TO CART