١١- الاصول الاربعة
كتاب (الاصول الاربعه في ترديد الوهابيه) رامحمد حسن جان فاروقي از نسب حضرت امام رباني تحرير نموده است.در ميان آن پارچه هايب عربي نيز موجود است.اين كتاب، از باور هاي كساني كه وهابي گفته ميشوند مثال هايي داده ، خطا بودن اينها رابا وثيقه ها اثبات مينمايد. در كتابهاي (فائده لي بيلگيلر) و (قيامت و آخرت) ازكتاب ( اصول اربعه) بخش هايي ترجمه گرديده موجود است. حسن جان فاروقي در ١٣٤٩ [١٩٣٠ م.] وفات نموده است.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(1,739 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.