۷- رياض النّاصحين
كتاب ( رياض الناصحين) در سال ٨٣٥ [١٤٣٢ م.] از طرف يكي از علماي هندوستان (محمد ربحامي) تحرير گرديده در سال ١٣١٣ [١٨٩٥ م.] در شهر بمبئي به چاپ رسيده است.از ميان كتاب هاي ارزشمند ، ازداشته هاي علمي چهارصد چهل وچهار كتاب جمع آوري گرديده به ميان آمده است.باور هاي اسلامي، عبادت هاي آن، عادات زشت و نيكو ، به خاطر كسب خوي نيك، استلزام خوبي كردن به هر مخلوق را بيان ميكند. در كتاب (سعادت ابديه)؛ اهميت نماز، كساني كه ذكات نداده اند،مضوعات كسب و تجارت در اسلاميت،از كتاب (رياض الناصحين) ترجمه گرديده،موضوعات بسيار مهم است.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(27,227 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.