۸- مكاتيب شريفه
كتاب (مكاتيب شريف) را عالم بزرك هندوستاني عبدالله دهلوي تحرير كرده است.ايمان نمودن هر انسان آنقسمي كه علماي اهل سنت فرموده اند، بعدازان به يكي از چهار مذهب تابع بوده عبادت كردن يعني انجام دادن اوامرو برحذر بودن از حرام ها، و بعداز اينهااستلزام گرقتن فيض ازكتاب هاي بزرگان تصوف و يك انسان خوب و پسنديده گرديدن بيان گرديده است.در آخر كتاب نصيحت هاي حضرت خالد بغدادي ولي بزرگ و متخصص روح وقلب تحرير گرديده است. عبدالله دهلوي در ١٢٤٠ [١٨٢٤ م.] در دهلي، مولانا خالد بغداي دوسال بعد در شام وفات نمود. از كتاب (مكاتيب شريف) مكتوب هايي در (سعادت ابديه) و (اسلام اخلاقي) ترجمه شده موجود است. طل للوهابيين.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(12,945 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.