١٥- مقامات مظهريه
كتاب (مقامات مظهريه) را، حضرت عبدالله دهلوي يكي از علماي بزرگ هندوستان تحرير نموده است.در موردتصوف معلومات وسيع ارائه داشته ، در مورد كرامت هاي حيات و نصيحت هاي مرشدش ولي بزرگ حضرت جان جانان بيان ميكند.ودر ١٢٤٠ [١٨٢٤ م.] و مرشدش ١١٩٥ [١٧٨١ م.] وفات نموده اند. مقبره هاي شان در دهلي پهلو به پهلوي هم اند.در كتاب برعلاوه سه رساله وجود دارد .نخستينش رساله ايست كه نصيحت ها، كرامت ها و حيات حضرت عبدالحق دهلوي را و بعضي طبه هاي ا ورا بيان ميكند. اين رساله را عبدالغني كه از نسب حضرت امام رباني مجدد الف ثاني ميباشد، تحرير كرده ،وي در ١٢٩٦ [١٨٧٩ م.] در مدينه منورهوفات نموده است. دومينش رسالة (راه نجات) و سومينش رساله (جنتي گروه) است. در آخرين قسمت كتاب از كتاب (اشعة المعات) حضرت عبدالحق دهلوي يك بخش گرفته شده است. همه آن ارزش اعتقاد اهل سنت را بيان ميكند.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(21,848 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.