١٠- ردّ وهابيه
كتابهاي (رد وهابي) و (سيف الابرار)، منحرف وجعلي بودن فرقه اسلامي ايراكه (وهابي) ميگويندو استلزام اتحاد همه مسلمانان را به اطراف اعتقاد درست وحق كه آنرا (اهل سنت) ميگويندوكساني را كه از اعتقاد اهل سنت جدا ميشوند، رفتن شان را به جانب فلاكت و عذاب جهنم باوثايق ثابت ميسازد.و برعلاوه بخاطراهل سنت شدن لازم بودن تقليد كردن به يكي از مذاهب چهار گانه را، وازين چهار مذهب به يكي آن اعتقاد نكرده و يا سهولت هاي اين چهار مذهب را دريك جا جمع نموده خواستار آن باشد كه يك مذهب پنجم به ميان بيايد،نبودن اورا از اهل سنت ومبتلا شدن اورا به فلاكت و جهنم با آيات كريمه و احاديث شريف اثبات مينمايد. درمورد اجتهاد وتفسير در كتاب(رد وهابي) معلومات هاي وسيع وجود دارد. كتابها فارسي اند. كتاب (رد وهابي) رامفتي محمد صاحب از علماي هندوستان، كتاب (سيف الابرار) رامحمد عبدالرحمن سلهتي تحرير كرده است. براي اولين بار درهندوستان به طبع رسيده است.

ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(4,063 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.