١٢- بركات أحمديه
كتاب (بركات احمديه) راحضرت محمد هاشم كشمي تحرير نموده است. ترجمه حال علم بزرگ حضرت امام رباني احمد فاروقي سرهندي ، مرشدش حضرت باقي بالله و يكتعداد از طبه هاي ايشا را بيان مينمايد.محمد هاشم كشمي درسال [١٠٣١هـ] به صحبت حضرت امام رباني مشرف گرديد با حضرت امام رباني در حضروسفرهمركابي نمود. در١٠٥٤ [١٦٤٥ م.] وفات نمود.در سال ١٠٣٣ جلد سوم كتاب مكتوبات شريف را جمع آوري نمود.كتاب ( بركات) را نيز در سال (١٠٣٧هـ) تحرير نموده است.در بمبميي به چاپ رسيده ، در كتابخانه (مراد ملا) در استانبول موجود است.

اين كتاب ١٢٤ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.


ADD TO CART
 |  Show All Books
PDF
DOWNLOAD PREVIEW
(23,153 KB)

Adobe Acrobat Reader must be installed on your computer in order to view the PDF format.